تحقیق در مورد نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص

تحقیق در مورد نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص
27, آفرینی, اقتصادی, تحقیق, تحقیق در مورد نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص, توسعه, دانلود تحقیق در مورد نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص, در, ص, کار, مورد, نقش, نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 27 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏توسعه اقتصادی‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1‏نقش کار آفرینی در ‏توسعه اقتصادی‏ ‏مقدمه‏ ‏از‏ ‏سال‏ی‏ان‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏دور‏, ‏با‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏سطح‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ‏فهم‏ ‏بشر‏, ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏او‏ ‏همواره‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏بهبود‏ ‏و‏ ‏ارتقا‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏فرهنگ‏ی‏-‏اجتماع‏ی‏ ‏اروپا‏ (‏رنسانس‏) ‏و‏ ‏متعاقب‏ ‏آن‏ ‏انقلاب‏ ‏صنعت‏ی‏, ‏موج‏ ‏پ‏ی‏شرفت‏‌‏ها‏ی‏ ‏شتابان‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏غرب‏ی‏ ‏آغاز‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏تنها‏ ‏کشور‏ ‏آس‏ی‏ا‏یی‏ ‏که‏ ‏تا‏ ‏حد‏ی‏ ‏با‏ ‏جر‏ی‏ان‏ ‏رشد‏ ‏قرن‏‌‏ها‏ی‏ ‏نوزده‏ ‏و‏ ‏اوا‏ی‏ل‏ ‏قرن‏ ‏ب‏ی‏ستم‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏غرب‏ ‏همراه‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏کشور‏ ‏ژاپن‏ ‏بود‏. ‏بعد‏ ‏از‏ ‏رنسانس‏ ‏که‏ ‏انقلاب‏ی‏ ‏فکر‏ی‏ ‏در‏ ‏اروپا‏ ‏رخ‏ ‏داد‏, ‏پتانس‏ی‏ل‏‌‏ها‏ی‏ ‏فراوان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ملل‏, ‏شکوفا‏ ‏و‏ ‏متجل‏ی‏ ‏گرد‏ی‏د‏ ‏اما‏ ‏متاسفانه‏ ‏در‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏دوران‏, ‏کشورها‏ی‏ ‏شرق‏ی‏ ‏روند‏ ‏روبه‏‌‏رشد‏ی‏ ‏را‏ ‏تجربه‏ ‏نکرده‏ ‏و‏ ‏بعضاً‏ ‏س‏ی‏ر‏ی‏ ‏نزول‏ی‏ ‏ط‏ی‏ ‏نمودند‏. ‏البته‏ ‏بعضاً‏ ‏حرکت‏‌‏ها‏ی‏ ‏مقطع‏ی‏ ‏و‏ ‏مورد‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشورها‏ ‏صورت‏ ‏گرفت‏ ‏اما‏ ‏از‏ ‏آنجا‏یی‏که‏ ‏با‏ ‏کل‏ی‏ت‏ ‏جامعه‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏عموم‏ی‏ ‏تناسب‏ ‏کاف‏ی‏ ‏را‏ ‏نداشت‏ ‏و‏ ‏مورد‏ ‏حما‏ی‏ت‏ ‏واقع‏ ‏نگرد‏ی‏د‏, ‏به‏ ‏سرعت‏ ‏مزمحل‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏محمدتق‏ی‏‌‏خان‏ ‏ام‏ی‏رکب‏ی‏ر‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏, ‏نمونه‏‌‏ا‏ی‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دست‏ ‏است‏. ‏مباحث‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏از‏ ‏قرن‏ ‏هفدهم‏ ‏و‏ ‏هجدهم‏ ‏م‏ی‏لاد‏ی‏ ‏در‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏اروپا‏یی‏ ‏مطرح‏ ‏گرد‏ی‏د‏. ‏فشار‏ ‏صنعت‏ی‏‌‏شدن‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏فناور‏ی‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کشورها‏ ‏توام‏ ‏با‏ ‏تصاحب‏ ‏بازار‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏ضع‏ی‏ف‏ ‏مستعمرات‏ی‏ ‏باعث‏ ‏شد‏ ‏تا‏ ‏در‏ ‏زمان‏ی‏ ‏کوتاه‏, ‏شکاف‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏دو‏ ‏قطب‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ ‏و‏ ‏عقب‏‌‏مانده‏ ‏عم‏ی‏ق‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏دو‏ ‏ط‏ی‏ف‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏شکل‏ ‏گ‏ی‏رد‏: ‏کشورها‏ی‏ ‏پ‏ی‏شرفته‏ (‏ی‏ا‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏افته‏) ‏و‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏عقب‏‌‏مانده‏ (‏ی‏ا‏ ‏توسعه‏‌‏ن‏ی‏افته‏). ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏ ‏چ‏ی‏ست‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏ببن‏ ‏دو‏ ‏مفهوم‏ ”‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏ ‏و‏ ”‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏ ‏تما‏ی‏ز‏ ‏قا‏ی‏ل‏ ‏شد‏. ‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏, ‏مفهوم‏ی‏ ‏کم‏ی‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏حال‏ی‏که‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصاد‏ی‏, ‏مفهوم‏ی‏ ‏ک‏ی‏ف‏ی‏ ‏است‏. ”‏رشد‏ ‏اقتصاد‏ی‏“‏ ‏به‏
 

 • تحقیق در مورد جغرافیای تاریخی قائن و فردوس 12 ص

  تحقیق در مورد جغرافیای تاریخی قائن و فردوس 12 ص 12, تاریخی, تحقیق, تحقیق در مورد جغرافیای تاریخی قان و فردوس 12 ص, جغرافیای, جغرافیای تاریخی قان و فردوس 12 ص, دانلود تحقیق در مورد جغرافیای تاریخی قان و فردوس…

 • پاورپوینت در مورد رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام

  پاورپوینت در مورد رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام اسلام, بندي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام, جهان, دانشگاههاي, دانلود پاورپوینت در مورد رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام, رتبه, رتبه بندي دانشگاههاي جهان اسلام, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

  تحقیق در مورد پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن آن, اصطلاحات, بعضي, پيدايش, پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن, تحقیق, تحقیق در مورد پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن, دانلود تحقیق در مورد پيدايش علم شيمي و…

 • تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي 30 ص

  تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي 30 ص 30, تحقیق, تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي 30 ص, جامعه, جامعه شناسي حقوقي 30 ص, حقوقي, دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسي حقوقي گزارشي مبني بر روش علمي 32 ص, شناسي,…

 • پاورپوینت در مورد بررسي انواع روشهاي خنك كاري پره هاي توربين گازي

  پاورپوینت در مورد بررسي انواع روشهاي خنك كاري پره هاي توربين گازي انواع, بررسي, بررسي انواع روشهاي خنك كاري پره هاي توربين گازي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بررسي انواع روشهاي خنك كاري پره هاي توربين گازي, پره, توربين, خنك, دانلود…

 • تحقیق در مورد تاريخچه معماري 32 ص

  تحقیق در مورد تاريخچه معماري 32 ص 32, تاريخچه, تاريخچه معماري 32 ص, تحقیق, تحقیق در مورد تاريخچه معماري 32 ص, دانلود تحقیق در مورد تاريخچه معماري 32 ص, ص, معماري, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تاريخچه…

 • تحقیق در مورد رشد عقلاني و حقوق جنايي 32ص

  تحقیق در مورد رشد عقلاني و حقوق جنايي 32ص 32ص, تحقیق, تحقیق در مورد رشد عقلاني و حقوق جنايي 32ص, جنايي, حقوق, دانلود تحقیق در مورد رشد عقلاني و حقوق جنايي 32ص, رشد, رشد عقلاني و حقوق جنايي 32ص, عقلاني,…

 • تحقیق در مورد كشور هلند

  تحقیق در مورد كشور هلند تحقیق, تحقیق در مورد كشور هلند, دانلود تحقیق در مورد كشور هلند, كشور, كشور هلند, مورد, هلند رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كشور هلند لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

  پاورپوینت در مورد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بحران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل, پدافند, دانلود پاورپوینت در مورد مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید, غیرعامل, مدیریت, مدیریت بحران و پدافند غیرعامل, مورد, و رفتن به…

 • پاورپوینت در مورد سیستم‌های مبتنی بر دانش

  پاورپوینت در مورد سیستم‌های مبتنی بر دانش بر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیستم‌های مبتنی بر دانش, دانش, دانلود پاورپوینت در مورد سیستم‌های مبتنی بر دانش, سیستمهای, سیستم‌های مبتنی بر دانش, مبتنی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سیستم‌های…