تحقیق در مورد مدیریت تعادل بین کار و زندگی

تحقیق در مورد مدیریت تعادل بین کار و زندگی
بین, تحقیق, تحقیق در مورد مدیریت تعادل بین کار و زندگی, تعادل, دانلود تحقیق در مورد مدیریت تعادل بین کار و زندگی, زندگی, کار, مدیریت, مدیریت تعادل بین کار و زندگی, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد مدیریت تعادل بین کار و زندگی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 12 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ تعادل ب‏ی‏ن‏ کار و زندگ‏ی‏ ‏ سالها پ‏ی‏ش‏ آلو‏ی‏ن‏ تافلر(۱۹۸۰) در کتاب «موج سوم» خود پ‏ی‏ش‏‌‏ب‏ی‏ن‏ی‏ کرده بود که با تغ‏یی‏ر‏ فناور‏ی‏؛‏ به‌و‏ی‏ژه‏ در عرصه ارتباطات و اطلاعات؛ ش‏ی‏وه‏ کار و زندگ‏ی‏ و رابطه انسانها دچار دگرگون‏ی‏ها‏ی‏ اساس‏ی‏ خواهدشد. ‏ ‏در‏ ا‏ی‏ن‏ مقاله تعادل ب‏ی‏ن‏ کار و زندگ‏ی‏ و ضرورت مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ کردن آن به منظور جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از عوارض عدم تعادل ب‏ی‏ن‏ کار و زندگ‏ی‏،‏ بررس‏ی‏ شده و اشاره شده است که تعارض ب‏ی‏ن‏ کار و زندگ‏ی‏ مسئله‌ اغلب افراد، سازمانها و جوامع است و شدت و ضعف آن با سطح پ‏ی‏شرفت‏ فناور‏ی‏ و توسعه‌‏ی‏افتگ‏ی‏،‏ ار‏زشها‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و اجتماع‏ی‏،‏ س‏ی‏استها‏ و برنامه‌ها‏ی‏ سازمانها و دولتها، و و‏ی‏ژگ‏ی‏ها‏ی‏ فرد‏ی‏ رابطه دارد. همچن‏ی‏ن،‏ با توص‏ی‏ف‏ و تشر‏ی‏ح‏ عوامل مؤثر بر ا‏ی‏جاد‏ تعارض ب‏ی‏ن‏ کار و زندگ‏ی‏ در کشورها‏ی‏ پ‏ی‏شرفته‏ صنعت‏ی‏،‏ فهرست‏ی‏ از عوارض ناش‏ی‏ از آن ارا‏ی‏ه‏ شده و با ا‏ی‏ن‏ استدلال تار‏ی‏خ‏ی‏ که بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ مسائل امروز کشورها‏ی‏ صنعت‏ی‏ م‏ی‏‌‏تواند‏ مشکل آ‏ی‏نده‏ کشورها‏ی‏ درحال توسعه باشد؛بر اهم‏ی‏ت‏ مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ تعادل ب‏ی‏ن‏ کار و زندگ‏ی‏ تأک‏ی‏د‏ شده است. با توجه به ابعاد و گستره موضوع که فرد، سازمان و جامعه را تحت تأث‏ی‏ر‏ خود قرارم‏ی‏‌‏دهد‏ و با رو‏ی‏کرد‏ی‏ س‏ی‏ستم‏ی‏،‏ همه افراد جامعه، در هر سطح و در هر شغل‏ی‏؛‏ مسئول‏ی‏ت‏ دارند در راه ا‏ی‏جاد‏ تعادل ب‏ی‏ن‏ کار و زندگ‏ی‏ گام بردارند. صاحب‌نظران و اند‏ی‏شمندان‏ علوم اجتماع‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ به‌عنوان پ‏ی‏شگامان‏ ا‏ی‏ن‏ حرکت وظ‏ی‏فه‏ دارند با گسترش فرهنگ تعادل در کار و زندگ‏ی‏؛اهم‏ی‏ت‏ موضوع را برا‏ی‏ همه افراد؛ به‌و‏ی‏ژه‏ مد‏ی‏ران‏ و تصم‏ی‏م‏‌‏گ‏ی‏ران‏ جام‏عه؛‏ تشر‏ی‏ح‏ و تب‏یی‏ن‏ کنند و راه‌حلها‏یی‏ برا‏ی‏ پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ حذف و کاهش عوارض عدم تعادل در کار و زندگ‏ی‏ ب‏ی‏ابند‏.
 

 • تحقیق در مورد مسائل مقدار مرزي 16 ص

  تحقیق در مورد مسائل مقدار مرزي 16 ص 16, تحقیق, تحقیق در مورد مسال مقدار مرزي 16 ص, دانلود تحقیق در مورد مسال مقدار مرزي 16 ص, ص, مرزي, مسال, مسال مقدار مرزي 16 ص, مقدار, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد خاك 14 ص

  تحقیق در مورد خاك 14 ص 14, تحقیق, تحقیق در مورد خاك 14 ص, خاك, خاك 14 ص, دانلود تحقیق در مورد خاك 14 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خاك 14 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد خرما 20 ص

  تحقیق در مورد خرما 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد خرما 20 ص, خرما, خرما 20 ص, دانلود تحقیق در مورد خرما 20 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد خرما 20 ص لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد حافظه های جانبی

  پاورپوینت در مورد حافظه های جانبی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد حافظه های جانبی, جانبی, حافظه, حافظه های جانبی, دانلود پاورپوینت در مورد حافظه های جانبی, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد حافظه های جانبی لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد اخلاق در پژوهش

  پاورپوینت در مورد اخلاق در پژوهش اخلاق, اخلاق در پژوهش, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اخلاق در پژوهش, پژوهش, دانلود پاورپوینت در مورد اخلاق در پژوهش, در, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد اخلاق در پژوهش لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد بیمه حوادث ساختمانی

  تحقیق در مورد بیمه حوادث ساختمانی بیمه, بیمه حوادث ساختمانی, تحقیق, تحقیق در مورد بیمه حوادث ساختمانی, حوادث, دانلود تحقیق در مورد بیمه حوادث ساختمانی, ساختمانی, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد بیمه حوادث ساختمانی لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد (دو و ميداني) 39 ص

  تحقیق در مورد (دو و ميداني) 39 ص 39, تحقیق, تحقیق در مورد دو و ميداني 39 ص, دانلود تحقیق در مورد دو و ميداني 39 ص, دو, دو و ميداني 39 ص, ص, مورد, ميداني, و رفتن به سایت…

 • کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور 39 ص

  کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور 39 ص 39, پیام, حسابداری, دانشگاه, دانلود کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور 39 ص, رشته, ص, کارآموزی, کارآموزی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور 39 ص, نور رفتن به سایت اصلی کارآموزی رشته حسابداری…

 • پاورپوینت در مورد بارنامه دریایی تحت چارتر

  پاورپوینت در مورد بارنامه دریایی تحت چارتر بارنامه, بارنامه دریایی تحت چارتر, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بارنامه دریایی تحت چارتر, تحت, چارتر, دانلود پاورپوینت در مورد بارنامه دریایی تحت چارتر, دریایی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بارنامه…

 • تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها

  تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها تحقیق, تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها, خودروها, دانلود تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها, كردن, گازسوز, گازسوز كردن خودروها, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد گازسوز كردن خودروها لینک دانلود و…